Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Distribuce složenek na odpady

Zastupitelstvo města Ledče nad Sázavou vydalo na základě zákonů č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku, kterou zavedlo místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).Sazba poplatku činí 500,-Kč/osobu/rok.

Dle platné legislativní úpravy ačlánku 5 účinné vyhlášky:

1. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března 2018.

2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v předchozím odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce roku 2018.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Celá řada okolních měst plně využívá možnosti legislativy a s odvoláním na zákonné možnosti - poplatníky pouze v tisku upozorní na jejich povinnost, žádné složenky neposílá. Naše město se rozhodlo, v rámci zachování dobré poplatkové kázně, všem poplatníkům poslat složenku, na které je vyčíslena přesná částka, která tak připomene poplatníkům jejich povinnost. Každý poplatník, by tedy měl nejpozději do 15.3.2018 nalézt ve své schránce předvyplněnou složenku. Tisk složenek prošel technickými problémy, takže nebylo možné složenky dříve distribuovat, za což se omlouváme. Pokud bude některému z poplatníků činit problém uhradit poplatek během 16 dnů, které budou zbývat od 15.3. do 31.3.2018, ať už z jakýchkoliv důvodů (ekonomické, atd.), je možné se obrátit na paní Janu Pánkovou tel. 569 72 95 32 a případné nejasnosti s kolegyní prodiskutovat. V návaznosti na výše uvedené, pokud bude poplatek uhrazen později, nepřistoupí městský úřad ke zvýšení poplatku.

Ing. Břetislav Dvořák

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

2.3.2018 8:04:59 | přečteno 606x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load