Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Dokončení opravy komunikace v ul. Hrnčíře v Ledči nad Sázavou

mmr cr rgb

Na konci srpna loňského roku v odpoledních a večerních hodinách došlo na území města k intenzivní bouřkové činnosti, provázené silnými a prudkými přívalovými srážkami. V důsledku těchto prudkých dešťových srážek došlo k zvednutí hladiny zatrubněného drobného vodního toku, který se nachází pod komunikací v ul. Hrnčíře. Korytem se valilo množství různého materiálu, který postupně způsobil přehrazení zatrubněné části vodního toku. Následně došlo tlakem vody k poškození samotného průtočného profilu vodního toku pod komunikací a k vážnému poškození vozovky části komunikace v úseku od autobusového nádraží ke křižovatce s ul. Jaroslava Haška. Rozsah poškození vozovky byl tak velký, že poškozená komunikace musela být dočasně zcela uzavřena, následně byla provedena její provizorní úprava a byla naplánována celková rekonstrukce. V této souvislosti byla podána žádost o dotaci na obnovu majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2019 z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Dne 16. 6. 2020 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, z programu 11791 – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách, ve výši 4 382 828, 00 Kč.Dodavatel stavebních prací byl vybrán ve výběrovém řízení, kdy nabídku ekonomicky nejvýhodnější podle zvoleného hodnotícího kritéria, tedy nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 6 178 569 Kč vč. DPH, podala Hradecká společnost s. r. o. a s touto společností byla 26. 3. 2020 uzavřena příslušná smlouva o dílo. V rámci realizace akce musela být nejprve  zhotovitelem zajištěna výroba železobetonových prefabrikátů k zatrubnění vodoteče, jehož celková rekonstrukce musela být  provedena. Práce na opravě komunikace byly zahájeny o prázdninách a hotové dílo bylo předáno objednateli 30. 10. 2020 s tím, že drobné vady a nedodělky byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno ke dni 12. 11. 2020. Celkové náklady na opravu nakonec činily 6 413 024 Kč vč. DPH. Věříme, že oprava této komunikace v centru města přispěje k plynulosti silničního provozu a zvýšení jeho bezpečnosti a rovněž ke zlepšení spokojenosti a kvality života obyvatel města. V přiložené fotogalerii je k nahlédnutí stav  komunikace po opravě a před opravou (po bleskové povodni).-OdMI-


Fotogalerie

Nový stav II Hrnčíře

Nový stav II Hrnčíře

 
Nový stav I Hrnčíře

Nový stav I Hrnčíře

 
Nový stav III Hrnčíře

Nový stav III Hrnčíře

 
Stav po povodni II Hrnčíře

Stav po povodni II Hrnčíře

 
Stav po povodni I Hrnčíře

Stav po povodni I Hrnčíře

 
 
7.12.2020 10:07:03 | přečteno 386x | jana.merunkova
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load