Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Informace k akci „Regeneraci zeleně v Ledči nad Sázavou“

Vážení občané, v souvislosti probíhajícími pracemi na akci „Regenerace zeleně v Ledči nad Sázavou“ Vás, tak jak jme slíbili, chceme informovat o průběhu prací.

V současné době jsou dokončeny práce na lokalitě č. 5 Park Josefa Toufara a na dokončení čekají lokality č.6 Park náměstí Svobody, č.7 Pomník Šeptouchov a č. 10 Zimní stadion. Dokončení těchto lokalit je závislé na dodání sadebního materiálu, který dle agrotechnických termínů bývá ze školkařských zařízení expedován po  15. říjnu. Dle realizační firmy bude materiál na výše uvedených 3 lokalitách včetně prostranství u ZŠ Nádražní vysázen během následujících 14 dnů. 

V souladu s projektovou dokumentací bylo již dokončeno ošetření všech navrhovaných stromů. Byly provedeny zdravotní, redukční, bezpečnostní a stabilizační řezy a instalovány bezpečnostní vazby. Hlavové řezy stromů a tvarovací řezy jsou plánovány na únor příštího roku.

Průběžně také probíhají výsadby na jednotlivých předzahrádkách bytových domů na sídlištích a obnova některých travnatých ploch. Také se začalo s přípravou nových parkovacích ploch a popelnicových stání.

V souvislosti s realizací prací se na nás obrací občané s různými dotazy a připomínkami. Rádi bychom tedy zveřejnili ty nejčastější:

  1. Vůbec nejčastější dotazy se týkají kácení a razantního ořezu dřevin v blízkosti bytových domů. Občané argumentují tím, že jim strom stíní a  padá z něj listí. Musíme konstatovat, že program regenerace zeleně řeší dané území jako celek a jak je uvedeno v názvu projektu, jedná se o regeneraci zeleně, nikoli její úplné odstranění. Samozřejmě mnoho stromů bylo v minulosti, a to se týká hlavně sídlišť, vysazeno zcela bez rozmyslu a bez jakékoliv znalosti stanovištních podmínek pro dané dřeviny.  A právě tyto neuváženě vysazené dřeviny dnes působí největší obtíže. Nicméně  nelze všechny tyto stromy pokácet najednou, ale s rozmyslem a možností vypěstovat další zeleň, která by v budoucnu tyto stromy mohla plně funkčně nahradit. Doba udržitelnosti projektu je 5 let, po které bude muset být zachován celý koncept projektu. To však neznamená, že pokud dojde k razantnímu zhoršení zdravotního stavu nebo strom bude bránit nějakým stavebním úpravám na domě, že zde nebude možnost daný strom pokácet. V rámci zákonných důvodů, je zde tato možnost zachována, ale povolení kácení bude v době udržitelnosti podléhat souhlasu AOPK ČR, která je odborným garantem tohoto dotačního titulu.
  2. Další námi zaznamenané připomínky se týkaly ošetření dřevin, kde někteří obyvatelé nebyli spokojeni s konečným výsledkem, jak z důvodů estetických, tak  z nedostatečného ořezu ošetřovaných stromů. Všechny práce byly provedeny  v souladu s projektovou dokumentací certifikovanými arboristy, kteří jsou kvalifikovanými odborníky a za svou práci plně odpovídají.
  3. V neposlední řadě se setkáváme také s námitkami ohledně úpravy zeleně v těsné blízkosti bytových domů. Nejčastěji se jedná o použití mulčovací kůry. Mulčování keřových skupin ihned po výsadbě a jeho pravidelná kontrola a doplňování je však jedna z nejdůležitějších součástí povýsadbové péče. Mulčování zabraňuje prorůstání plevele a v neposlední řadě také udržuje v záhoně vlhkost, která je pro rostliny velmi důležitá.
  4. V souvislosti s aktuálně probíhajícími pracemi jsme se také setkali s tím, že občané, v rámci svého nesouhlasu s navrženými opatřeními v těsné blízkosti domů, požadují zastavení prací a obrací se na Město se žádostí o odkup daných pozemků. Bohužel musíme konstatovat, že v tuto chvíli nelze daným žádostem vyhovět, neboť všechny pozemky, na kterých jsou práce realizovány jsou uvedeny v žádosti i samotném rozhodnutí, tudíž v tuto chvíli a v době udržitelnosti projektu nesmí být tyto pozemky odprodávány.

Všechny připomínky a podněty jsou průběžně zaznamenávány a konzultovány s technickým dozorem a hlavně s dozorujícím orgánem AOPK ČR. Pokud je to v souladu s projektovou dokumentací nebo se jedná o odůvodněný požadavek, snažíme se žádostem vyhovět. Nicméně musíme konstatovat, že důvod pro změnu projektu musí být opravdu opodstatněný a podléhá přísnému režimu schvalování, nelze tedy vyhovět v každém případě.

Věříme, že se celý projekt podaří realizovat bez větších zádrhelů a regenerace zeleně bude plně sloužit potřebám občanů našeho města.

Na závěr ještě připomínáme kontakty, kam se můžete obracet se svými dotazy a připomínkami: Ing. Břetislav Dvořák tel.: 569 729 530, 603 177 236 a Ing. Bc. Lenka Pešková tel.: 569 729 535, 608 229 293. Dále se můžete také obracet na Mgr. Janu Hospodkovou tel.: 730 803 435, tech. dozor Ing. Majorovou tel.: 602 232 316 a na realizační firmu, kterou zastupuje pan Jan Studený tel.: 777 787 807.

Oddělení životního prostředí MÚ Ledeč nad Sázavou

21.10.2013 17:54:15 | přečteno 1412x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load