Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Informace pro nájemce hrobových míst a návštěvníky hřbitovů

Vážení nájemci hrobových míst a návštěvníci hřbitovů,

na základě šetření na místních pohřebištích ve správě Města Ledeč nad Sázavou, které v průběhu ledna letošního roku provedl v součinnosti odbor vnitřní správy a odbor výstavby a životního prostředí, bychom Vás touto cestou rádi informovali o důležitých ustanoveních „Řádu veřejného pohřebiště“, k jejichž porušení dochází nejčastěji. Řád veřejného pohřebiště byl schválen Opatřením Města Ledeč nad Sázavou č. 1/2010. Úplné znění tohoto opatření lze najít na webových stránkách města ( https://www.ledecns.cz/cs/dokumenty/ostatni.html ).

Nejčastěji je „Řád pohřebiště“ porušován tím, že je nájemci hrobových míst osázeno i okolí samotného hrobového místa, což je v rozporu s článkem 6 bodu 4 (Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, lze zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně).  Tento článek je zde hlavně z toho důvodu, aby neřízenou výsadbou nebylo zasahováno do prostoru ostatním nájemcům a nebyl znemožněn průchod k jejich hrobovému zařízení. Dalším důvodem je následné prorůstání kořenů do hrobových míst i ostatním nájemcům, znesnadnění výkopu okolních hrobů a také v neposlední řadě omezení při údržbě hřbitova. Řešení celé situace je třeba hledat v občanském zákoníku, kde se uvádí v ust. § 2205 a násl., že nájemní smlouva pronajímatele zavazuje

a) přenechat věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu,

b) udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata,

c) zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu.

Prorůstání kořenů (a tím i následné poškození hrobového zařízení) lze hodnotit jako zásah do vlastnického práva k hrobovému zařízení a odpovědnost za případnou škodu je pak  na vlastníku porostu – Městu Ledeč nad Sázavou.

V této souvislosti upozorňujeme, že výsadba mimo hrobové místo je tedy možná pouze se souhlasem vlastníka, tzn. Města Ledeč nad Sázavou, kdy každý souhlas je posuzován individuálně po důkladném zjištění stavu věci. Dřeviny jako např. buxusy a různé túje či dřeviny s rozsáhlým kořenovým systémem  jsou v tomto případě pro tuto výsadbu zcela nevhodné a nepřijatelné. Vysázené dřeviny, byť se souhlasem Města Ledeč nad Sázavou, se stávají součástí veřejné zeleně a tedy majetkem vlastníka pozemku, tj. Města Ledeč nad Sázavou, který je může, uzná-li to za vhodné, z hlediska celkové péče o pohřebiště kdykoliv odstranit.

Dalším problémem je porušování článku 3 bodu 10 (Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno).  V poslední době se velmi často objevují za náhrobky či kolem hrobů prázdné pet lahve, různé hadříky a ostatní náčiní, což dle našeho názoru jistě nepřispívá k důstojnosti tohoto místa.

Možností řešení těchto problémů je několik. Město Ledeč nad Sázavou doposud preferovalo a i nadále preferuje slovní popř. písemné upozornění či výzvu k odstranění již zmíněného nedostatku. Dalším, avšak krajním řešením, je postup v souladu se zákonem o přestupcích.

Závěrem  bychom rádi upozornili občany, kteří navštěvují hřbitovy za jiným účelem, než pro který jsou tato místa zřizována, a během jejich návštěv dochází k poškozování náhrobků, k zcizování květin, svíček či dalších předmětů, že takovéto počínání je především  protiprávní, ale současně i neetické a zcela nemorální.

V případě jakýkoliv nejasností či dotazů ohledně správy hřbitovů se můžete obracet na Mgr. Janu Hospodkovou (tel.: 569 729 535) nebo paní Marcelu Končelovou (tel.: 569 729 511).

Děkujeme za pochopení. 

6.3.2015 13:05:12 | přečteno 1221x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load