Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Komunitní kompostování v Ledči nad Sázavou

V rámci předcházení vzniku odpadů a snižování nákladů na likvidaci odpadů a na údržbu veřejné zeleně se Město Ledeč nad Sázavou rozhodlo zavést na území města systém komunitního kompostování.

Komunitní kompostování je kompostování, na kterém se podílí skupina lidí (komunita), v našem případě obec, s cílem zpracovat své vlastní rostlinné zbytky z údržby zeleně a získaný kompost využít co nejblíže místa vzniku. Komunitním kompostováním je myšlen systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby veřejné zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. Za komunitní kompostárnu je pak považováno zařízení (místo), kde je tato činnost prováděna. Výstup tzn. zelený kompost (substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků) je pak opět využit komunitou (obcí) při údržbě a obnově veřejné zeleně.

Je nutno uvést, že komunitní kompostárna není primárně určena k produkci kompostu, ale ke kontrolovanému nakládání se zbytky z údržby zeleně. Výsledný produkt – zelený kompost – je následně využíván pro účely komunity, v našem případě obce či města. Kompostován musí být pouze rostlinný odpad vznikající při údržbě zeleně v obci a dále rostlinný odpad ze zahrádek občanů.

Provozováním takového zařízení obec zabezpečí zákonné nakládání se zbytky z údržby obecní zeleně a zahrad občanů na vyhrazeném místě. Dojde k výraznému snížení objemu bioodpadu ve směsném komunálním odpadu, který je ukládán na skládky odpadů a za jehož odstranění se platí.

Komunitní kompostování je v podstatě mezistupněm mezi domácím a komunálním kompostováním. Umožňuje lidem, kteří nemají vlastní zahradu nebo nemají možnost kompostovat, využít v blízkosti místa svého bydliště služeb takového zařízení. Komunitní kompostárna také řeší obci její problémy s vlastní zelení z veřejných prostranství, hřbitovů, hřišť apod. Důsledným tříděním bioodpadu a následným komunitním kompostováním se zlepšuje čistota a vzhled okolí. Vzniklý kompost je využíván opět k údržbě společných prostranství a dochází tak k oživení okolní zeleně, popř. je zpět rozdán občanům, kteří se na kompostovacím procesu podílejí.

Komunitní kompostárna není zařízením dle § 14 zákona o odpadech, proto nemusí mít provozní řád. K provozování takového kompostování není třeba souhlasu krajského úřadu ani obce s rozšířenou působností, systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu však musí stanovit Obecně závazná vyhláška obce.

Základním předpokladem úspěšného provozování komunitní kompostárny je vývěr vhodné lokality. Vybraná lokalita musí být dobře přístupná jak pro občany obce, tak i pro pracovníky udržující obecní zeleň, tj. nesmí být příliš daleko za obcí. Zároveň by však neměla být v těsné blízkosti obytné zástavby, aby svým provozem obyvatele neobtěžovala.

Na základě těchto kritérií byla k provozu této kompostárny vybrána lokalita nad motokrosovým závodištěm v Obrvani. V současné době zde probíhají terénní úpravy pozemku a bude následovat jeho oplocení. Město však tuto plochu nestihne vzhledem k tomu, že právě začíná vegetační období, úplně dokončit tak, aby mohla být již v letošním roce použitelná v souladu s platnou legislativou. Proto bude komunitní kompostování v průběhu roku 2011 probíhat v prostoru bývalé skládky Rašovec. Od příštího roku by komunitní kompostárna byla provozována na nové výše zmíněné lokalitě.

V rámci zavádění systému komunitního kompostování bude na květnovém zastupitelstvu předložena ke schválení obecně závazná vyhláška, která by tento proces upravovala a stanovovala podmínky systému komunitního kompostování.

30.3.2011 8:39:58 | přečteno 2385x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load