Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Kotlíkové dotace v kostce

Kraj Vysočina podal žádost o dotaci v celkové výši téměř 240 mil. Kč na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Po Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí bude tyto tzv. Kotlíkové dotace podle předem daných pravidel MŽP bude rozdělovat Kraj Vysočina občanům na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech v Kraji Vysočina.

Dotační titul pro občany Kraje Vysočina dosud nebyl vyhlášen, nikdo z budoucích žadatelů nic nezmeškal. Výzva k předkládání projektů bude s největší pravděpodobností vyhlášena na přelomu roku 2015/2016. Proto Kraj Vysočina zatím nepřijímá žádosti o dotace fyzických osob na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva! Příjem žádostí bude spuštěn po  vyhlášení výzvy pro žadatele a bude trvat v prvním kole minimálně dva roky. POZOR – Náklady vzniklé ještě před vyhlášením výzvy nebudou uznatelné, tj. nebude možné je proplatit!

Informace o Kotlíkových dotacích v Kraji Vysočina jsou k dispozici na www.kr-vysocina.cz/kotliky

Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby a podporu lze žádat na výměnu kotle pouze v nemovitosti určené k bydlení (rodinný dům s max. 3 bytovými jednotkami) na území Kraje Vysočina. Předmětem podpory bude:

 • kotel na pevná paliva,
 • kombinovaný kotel (uhlí/biomasa),
 • kotel na biomasu, 
 • plynový kondenzační kotel,
 • tepelné čerpadlo
 • související stavební úpravy s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající
 • služby energetického specialisty
 • realizace mikroopatření do max. 20 tis. Kč

Bližší vymezení bude uvedeno ve Výzvě.

Výše podpory:

 • 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
 • 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu)
 • Zvýšení dotace o 5 % ke všem předchozím bodům bude v případě výměny kotlů v rodinných domech ve městech Humpolec, Pelhřimov, Třebíč a Velké Meziříčí (tyto oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu, tedy vyšší dotaci).
 • Maximální celkové způsobilé výdaje na projekt mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace může být tedy 127,5 tis. Kč.

„mikro“ energetická opatření, budou realizována v případě, že příjemce nedoloží Průkaz energetické náročnosti budovy s kategorií C a lepší. Mezi mikroenergetická opatření patří:

 • zateplení střechy nebo půdních prostor
 • zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
 • dílčí výměna oken
 • výměna vstupních a balkonových dveří
 • instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací

Po vyhlášení výzvy budou podrobné informace včetně formuláře žádosti zveřejněny na www.kr-vysocina.cz/kotliky .

Na dotazy odpovídá radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád

1) Kdo může o kotlíkovou dotaci požádat?

Může žádat jakákoli fyzická osoba, která chce jako vlastník nebo spoluvlastník měnit kotel v rodinném domě o maximálně třech bytech. Dotace není určena pro právnické osoby.

2) Kterých kotlů se týká výměna s využitím kotlíkové dotace?

Vyměnit lze kotel dosud připojený na otopnou soustavu na TUHÁ paliva (např. dřevo nebo uhlí) s ručním přikládáním.

3) Které kotle budou moci  být za kotlíkové dotace pořizovány?

Půjde o pořízení kotlů, které splňují parametry tzv. Ekodesignu. Seznam dosud certifikovaných kotlů je přístupný na www.opzp.cz. Tepelné zdroje využívající obnovitelnou energie (kotle na biomasu, pelet, solární systémy, tepelná čerpadla) mohou být instalovány pouze firmami s platným osvědčením. V opačném případě dotace nebude přiznána.

4) Kolik je maximální výše kotlíkové dotace?

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace, jsou 150 tisíc korun. Tzn., že maximální výše dotace je 127,5 tisíce korun při max. procentu dotace 85% na konkrétní případ výměny. Procenta dotace se budou odvíjet od typu nově pořizovaného kotle.

5) Na základě čeho mohu získat dotaci?

Prvním krokem je vyplnění jednoduchého formuláře a přiložení povinných příloh.

6) Kde získám informace o formuláři?

Formulář bude po vyhlášení výzvy dostupný na internetu. Fyzicky je možné si ho začátkem roku 2016 vyzvednout na městských i obecních úřadech nebo na recepci krajského úřadu v Jihlavě.

7) Musím o dotaci požádat hned po zveřejnění výzvy?

Ne. Peněz je dostatek, žádosti budou v rámci první výzvy přijímány celé dva roky. Následně budou vyhlášeny další výzvy.

8) Mohu žádat dotaci i na kotel, který už byl vyměněn?

To není možné. Uznatelné náklady jsou od data zveřejnění výzvy. Náklady vzniklé v současné době není možné proplatit.

9) Kdo mi s podklady pro žádost pomůže?

Formulář žádosti a požadované doklady budou jednoduché, občan je zvládne obstarat sám. Pouze tzv. energetická mikroopatření musí být konzultována s tzv. energetickým specialistou Jejich seznam je dostupný na www.mpo-enex.cz/experti.

10) Mohu kotlíkovou dotaci kombinovat s jiným dotačním titulem – např. Nová zelená úsporám?

Pokud chcete provést další energeticky úsporná opatření ze Zelené úsporám, musíte si podat žádost na Státním fondu životního prostředí. Více informací na www.sfzp.cz.

11) Jaké budu muset doložit povinné přílohy k žádosti. Pravděpodobně se bude jednat o:

 • Průkaz energetické náročnosti budovy nebo potvrzení o provedení mikroenergetických opatření
 • Fotodokumentace stávajícího kotle připojeného na otopnou soustavu (maximálně průkazné)
 • Identifikace vlastníka -  vydá Czech Point
 • Identifikace nemovitosti – vydá Czech Point

A dále specificky – písemný souhlas spoluvlastníků k realizaci nového zdroje tepla v rodinném domě, písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů.

Druh a počet příloh se bude odvíjet od konkrétního případu čerpání dotace.

12) Jaké další způsobilé výdaje se mi budou moci proplatit?

Například stavební práce a dodané služby spojené s realizací kotle, čerpadla, plynového  kondenzačního kotle, solární termické soustavy, s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy vč. dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno výrobcem nebo dodavatelem, dále náklad na zkoušky nebo testy s uváděním majetku do stavu způsobilého  k užíváním, náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti nebo náklady spojené se službou energetického specialisty, na projektovou dokumentaci nebo s realizací mikroopatření.

Až do poloviny prosince 2015 budou po celém území Kraje Vysočina probíhat Informační schůzky pro žadatele o kotlíkové  dotace. Termíny a místa jsou aktualizovány na www.kr-vysocina.cz/kotliky, zde jsou také průběžně zveřejňovány veškeré informace o možnosti výměny kotlů na pevná paliva na území Kraje Vysočina.

Kontaktní osoby (počet kontaktních osob bude průběžně navyšován)

Ing. Bc. Jan Jež; jez.jan@kr-vysocina.cz; 564 602 563
Ing. Stanislava Lemperová;
lemperova.s@kr-vysocina.cz; 564 602 532

Bc. Eva Láníková; lanikova.e@kr-vysocina.cz; 564 602 581

19.11.2015 14:55:08 | přečteno 1306x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load