Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Oznámení pro držitele psů

V souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ledče nad Sázavou č. 1/2016, o místním poplatku ze psů, došlo k rozeslání poštovních poukázek pro uhrazení poplatku, který je splatný nejpozději do 31. března 2017 a je jej možné uhradit obvyklým způsobem nebo přímo na pokladně našeho MěÚ - Husovo náměstí č. 7. Úplné znění vyhlášky se „Sazbou poplatku“ naleznete na webových stránkách města Ledeč nad Sázavou v sekci Vyhlášky a směrnice.

Vznikne-li poplatková povinnost za držení psa po uvedeném datu splatnosti, bude poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Tímto vyzýváme všechny držitele psů na území města Ledeč nad Sázavou a jeho místních částí, kteří doposud nesplnili svoji oznamovací povinnost o držení psa, aby tak učinili neprodleně. Dle výše uvedené vyhlášky je oznamovací povinnost do deseti dnů od vzniku poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího tří měsíců.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Například zákon o myslivosti, který řeší v rámci využití honiteb vedení evidence loveckých psů používaných pro honitbu, kteří na základě složených zkoušek mají vydán průkaz loveckého psa. Pro osvobození od poplatku je nutné v tomto případě městskému úřadu doložit „Potvrzení mysliveckého sdružení o využívání psa k výkonu práva myslivosti“.

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

9.3.2017 19:48:54 | přečteno 462x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load