Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

POPLATEK ZA ODPADY V ROCE 2017

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydalo dne 28.11.2016 Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou č.4/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek platí:

  • fyzická osoba,
    1. která má v obci trvalý pobyt,

    2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

    3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

    4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

   • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

   Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny městskému úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.


   Velmi podstatnou změnou je jednorázové placení poplatku:

   1. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Poplatek je možné uhradit složenkou na poště, bezhotovostním převodem na účet 19-2429521/0100 nebo hotově a to složením do pokladny města Ledeč nad Sázavou. Pro jednoznačnou identifikaci poplatníka je vždy, při jakékoliv způsobu platby, nutné uvést variabilní  symbol (číslo pohledávky), který je počítačově vygenerován a bude uveden na zaslané složence.

   2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

   Nejpodstatnější ovšem je, že sazba poplatku 500 Kč/osoba/rok zůstala fakticky stejná i pro rok 2017, došlo tedy k minimálnímu nárůstu ceny o 8 Kč/osoba/rok oproti roku 2016, což je nejen v podmínkách Kraje Vysočina unikátní. Všechna okolní města platí poplatek ve výši minimálně 600 Kč/osoba/rok. Více podrobností naleznete ve výše uvedené vyhlášce.


   Ing. Břetislav Dvořák vedoucí odboru OVŽP

   5.1.2017 18:59:35 | přečteno 865x | Ing. Michal Ptáčník
    
   Vysočina
   banner zimak
   imgp7339
   Vysočina west
   load