Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

POPLATEK ZA ODPADY V ROCE 2019

Na území našeho města platí Obecně závazná vyhláška Města Ledeč nad Sázavou, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 • Poplatek ve výši 550 Kč/osoba/rok platí:

  • fyzická osoba,
   • která má v obci trvalý pobyt,
   • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
   • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
   • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 • Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny městskému úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Ohlašovací povinnost

 • Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

 • Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

 

Jednorázové placení poplatku:

 • Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března 2019. Poplatek je možné uhradit složenkou na poště, bezhotovostním převodem na účet 19-2429521/0100 nebo hotově a to složením do pokladny města Ledeč nad Sázavou.  Pro jednoznačnou identifikaci poplatníka je vždy, při jakékoliv způsobu platby, nutné uvést variabilní  symbol (číslo pohledávky), který je počítačově vygenerován a bude  uveden na zaslané složence. Složenku obdrží každý poplatník nejpozději do 15.2.2019.

 • Pokud nebyl poplatek zaplacen v termínu, pak se poplatník vystavuje riziku, že mu může být poplatek několikanásobně zvýšen.

 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Ing. Břetislav Dvořák vedoucí odboru OVŽP

30.1.2019 12:47:28 | přečteno 1356x | bretislav.dvorak
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load