Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Poplatek za odpady

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydalo dne 19.12.2012 Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou č.3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek platí :

  • a) fyzická osoba,
    • 1. která má v obci trvalý pobyt,
    • 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
    • 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
    • 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
  • b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. Více podrobností naleznete ve výše uvedené vyhlášce.

Nejpodstatnější ovšem je, že sazba poplatku 492 Kč/osoba/rok zůstala stejná i pro rok 2013, nedošlo tedy k nárůstu ceny oproti roku 2012, což je nejen v podmínkách Kraje Vysočina unikátní. Všechna okolní města platí poplatek ve výši minimálně 600 Kč/osoba/rok.

Ing. Břetislav Dvořák vedoucí odboru OVŽP

14.1.2013 13:53:09 | přečteno 2072x | bretislav.dvorak
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
load