Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Sledování kvality ovzduší v Ledči nad Sázavou

V prosinci 2015 byla poprvé zapojeno město Ledeč nad Sázavou (lokalita sportoviště u budovy základní školy) do projektu  „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (ISKOV“).Naše město bylo zařazeno mezi 24 lokalit, kde se bude následující 2 roky sledovat znečištění ovzduší. Po uplynutí této doby se bude dále rozhodovat o tom, v jaké podobě by mohl projekt, případně pokračovat. Již od 8. prosince 2015 probíhalo měření, které bylo přerušeno 5. ledna 2016, takže bylo zmapováno delší časové období. Měřící souprava se do našeho města ještě běhen dvou následujících let několikrát vrátí.  Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách www.ovzdusivysocina.cz a aktuální výsledky na webu www.ovzdusivysocina.cz/sledovane-lokality/ledec-nad-sazavou/monitoring/.

Ve výše uvedených souvislostech si dovolujeme upozornit na změnu legislativy. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění je podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší) povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Městského úřadu Světlá nad Sázavou) doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle 17 odst. 1 písm. h) zákona  nejpozději do 31. prosince 2016. 

Ing.Břetislav Dvořák

vedoucí odborou OVŽP


10.1.2016 16:53:47 | přečteno 1056x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load