Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Vyjádření vedení města k problematice cyklostezky

Vážení spoluobčané našeho města,

s ohledem na aktuální vývoj v kauze naší cyklostezky, jakož i s ohledem množící se „lidové soudy“, jakož i v souladu s naší odpovědností vůči Vám, voličům, považuji za vhodné a žádoucí se touto cestou vyjádřit k současné situaci ohledně naší cyklostezky.

Jak již mnozí z Vás vědí, Město Ledeč nad Sázavou se, po zvážení všech pro a proti, rozhodlo uzavřít se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) dohodu o vrácení dotace, přesněji o vrácení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI, v částce 4.428.000,--Kč. Rada Města dne 2. února 2015 toto doporučila zastupitelstvu, které na zasedání dne 11. února 2015 vrácení finančních prostředků schválilo. S obsahem dohody se můžete seznámit ikona souboruzde. V této souvislosti se sluší poznamenat, že od samého počátku bylo poskytnutí příspěvku vázáno na dodržení celé řady podmínek, kdy jejich splnění mnohdy nezáviselo výlučně na městu. Přesto jsme toho názoru, že bylo správné, pokud se město rozhodlo se o získání a udržení příspěvku pokusit, neboť šlo o získání finančních prostředků, na které není právní nárok. Věc má samozřejmě více úhlů pohledu, kdy záleží, zda člověk na celé této „akci“ hledá jen to špatné, či zda dokáže ocenit i ono vynaložené úsilí, které za vším stálo. Nesporným faktem v každém případě zůstává, že město pro Vás, své občany, chtělo a i rozšířilo možnost volnočasového odpočinku, která zde i nadále setrvává a bude využitelná pro širokou veřejnost, ať už jako cyklostezka, nebo jako cyklotrasa. A právě v těchto dvou, zdánlivě si podobných termínech, se nakonec ukázal stěžejní problém z hlediska splnění podmínek pro udržení příspěvku, kdy z laického pohledu je zásadní možnost limitace množství dopravy na cyklostezce/trase. Řešení situace vyloučením dopravy a udělováním výjimek v konkrétních odůvodněných případech bylo z pohledu SFDI z dlouhodobého hlediska neudržitelné. Ani dílčí informace, tvrzení bývalého vedení města, o útlumu činnosti letního tábora Řízení letového provozu ČR, s.p. a další, která byla v prvopočátku fondu poskytnuta, se v průběhu doby nepotvrdila, ba naopak je spíše považována za účelovou ve snaze získání dané dotace. To vše, v kontextu s dosud neukončenými správními řízeními o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci a o stanovení dopravního značení, pak vedlo k situaci, kdy SFDI vyzval město k vrácení příspěvku. Proběhlo několik  jednání za účasti vedení města a členů zastupitelstva se SFDI.  Nakonec, po zvážení současné situace, se město rozhodlo na výzvu SFDI přistoupit. V této souvislosti poznamenáváme, že se v zásadě nabízely 2 varianty řešení. Vrácení příspěvku formou dohody a nebo řešení celé situace před finančním úřadem v „ řízení o odebrání příspěvku pro porušení rozpočtové kázně,“ kde se zároveň vyměřují odvody (až do výše poskytnutého příspěvku) a penále. To by v konečném důsledku (pokud by nedošlo k jejich částečnému prominutí ze strany Ministerstva financí ČR) pro naše město znamenalo téměř fatální a další citelnou finanční ztrátu.

Vážení občané, jsme si vědomi toho, že Vás cyklostezka rozděluje na dva tábory, nicméně věřte, že cílem města není hazardování s finančními prostředky, ale cílem města je přijmout takové řešení, které bude pro město znamenat minimalizaci ztrát, a které rovněž umožní dořešit druhou rovinu téže věci, tj. umožní najít vyvážený kompromis mezi faktickou úpravou dopravního značení a ochranou práv dotčených vlastníků přilehlých nemovitostí. Toto bude cílem města v nejbližších dnech a my pevně věříme, že tohoto cíle bude dosaženo.

Dne 6.března 2015 byla dotace vrácena v plné výši.

Ing. Zdenek Tůma – starosta, místostarosta  Ing. Hana Horáková a Ing. Jan Drápela 

12.3.2015 10:47:34 | přečteno 1623x | zdenek.tuma
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load