Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Veřejný závazek

Záložka

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou je nabídnout podporu a pomoc lidem, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a dále rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Uživatelům poskytujeme takovou podporu, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, mohli využívat místní vztahové sítě a zapojovat se do běžného života společnosti. Poskytování pomoci vychází z individuálních potřeb uživatelů a je zajišťována tak, aby byla v co největší možné míře zachována jejich soběstačnost.

Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů a v bytech zvláštního určení, a to občanům města Ledeč nad Sázavou a spádových obcí a okolních obcí ve vzdálenosti do 10 km od města Ledeč nad Sázavou a pouze na území Kraje Vysočina.

Cílová skupina

Pozitivní vymezení okruhu osob, kterým může být pečovatelská služba poskytnuta:

§  senioři

§  osoby se zdravotním postižením (osoby s tělesným postižením, osoby se smyslovým postižením - a to pouze osoby se sluchovým postižením, které jsou schopny se dorozumět pomocí psaného textu a osoby s lehčí vadou zraku, kteří nevyžadují komunikaci v Braillově písmu)

§  rodiny s dětmi

Negativní vymezení okruhu osob, kterým pečovatelská služba není poskytována:

§  soběstačné osoby, které nepotřebují pomoc jiné fyzické osoby

§  osoby, které vyžadují 24-hodinovou péči

§  osoby komunikující jiným než českým nebo slovenským jazykem

Zásady

Pečovatelská služba je:

 • INDIVIDUÁLNÍ: služba je poskytována s respektem k individuálním potřebám a cílům uživatelů, a s ohledem na jejich možnosti
 • BEZPEČNÁ: služba je poskytována tak, aby byly zachovány práva a svobody uživatelů. Pracovníci jsou při poskytování služby vázáni mlčenlivostí.
 • DOSTUPNÁ: služba je poskytována v domácnosti uživatele v určený čas, v případě potřeby i mimo pevně stanovenou dobu
 • ODBORNÁ: služba je poskytována kvalifikovaným personálem s příslušným vzděláváním, zkušenostmi a předpoklady pro tuto práci

AKTIVNÍ: služba je poskytována tak, aby na uživatele působila aktivně a podporovala rozvoj jejich samostatnosti

 • Cíle

Při tvorbě cílů se vždy snažíme vycházet z definice SMART, tak aby cíle byly:

s=specific (konkrétní), m=measurable (měřitelné), a=agreed upon (odsouhlasené), r=realistic (realistické), t=time bound (časově ohraničené)

Specifické cíle

Cílem pečovatelské služby je poskytnout službu na základě individuálních potřeb tak, že:

 • uživatel zůstává ve svém přirozeném prostředí
 • uživatel žije běžným způsobem života
 • uživatel má v maximální možné míře zachované své schopnosti, dovednosti a zvyklosti
 • uživatel je začleněn do podpůrné vztahové sítě
 • uživatel využívá veřejné instituce
 • uživatel s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli

Poskytované úkony

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby (ve smyslu § 6 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

2. dovoz nebo donáška jídla,

3. pomoc při přípravě jídla a pití,

4. příprava a podání jídla a pití,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. běžný úklid a údržba domácnosti,

2. údržba domácích spotřebičů,

3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování,

4. donáška vody,

5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,

6. běžné nákupy a pochůzky,

7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,

8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jejich drobné opravy,

9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Kromě uvedených základních činností jsou poskytovány i fakultativní činnosti:

1. přeprava uživatele k lékaři v místě trvalého pobytu vozem provozovaným poskytovatelem za podmínek stanovených v důvodové zprávě usnesení RM č.5.2007/ 74RM-s) ze dne 26. 3. 2007 – zdarma

ZÁLOŽKA

STRAVOVÁNÍ

Stravu  zajišťujeme od dodavatelů Kovofiniš KF s.r.o. a z Vysočinské  ÉRAVOVÁNÍ

duanemocnice  s.r.o., ZEMKO Kožlí, a.s., výběr stravy je minimálně ze dvou jídel + polévka

Cena  oběda je 66,- Kč – Kovofiniš KF s.r.o.
Cena  oběda je 62,- Kč – Vysočinské nemocnice s.r.o.

Cena oběda je 55,-Kč – ZEMKO Kožlí a.s.

Cena  donášky je 11,- Kč, pokud uživatel bydlí v DPS, 14,- Kč pro uživatele  v Ledči nad Sázavou, 17,- Kč pro uživatele bydlící ve spádových obcích  a mimo město Ledeč nad  Sázavou a 20,- Kč pro uživatele bydlící v okolních obcích, které nespadají pod Ledeč nad Sázavou

ZÁLOŽKA

ÚVODNÍ STRANA

Pečovatelská služba města Ledeč nad Sázavou je organizačně začleněna pod Městský úřad Ledeč nad Sázavou. Poskytuje pečovatelskou službu na území Ledče nad Sázavou a ve spádových obcích.

18.4.2011 14:27:29 | přečteno 3453x | Ing. Michal Ptáčník
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load