Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou
Aktuality Mapa webu

Vyhledávání

Aktuality

15.11.2018

Upozornění pro čtenáře knihovny

V době od 28. 11. 2018 až do odvolání (nejméně celý prosinec) bude knihovna uzavřena z důvodu malování všech prostor. V této době nebude možné knihy půjčovat ani vracet. Výjimku tvoří pouze knihy MVS (meziknihovní výpůjční služba). Všechny výpůjčky budou automaticky prodlouženy až do otevření knihovny. Děkujeme za pochopení!

 
05.11.2018

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ PARKOVACÍ KARTY PRO ROK 2019 (PLACENÉ PARKOVIŠTĚ NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ A V ULICI NÁDRAŽNÍ) ZAHÁJEN

Příjem žádostí o vydání parkovací karty na rok 2019, prostřednictvím které lze také hradit parkovné na placeném parkovišti na Husově náměstí a v Nádražní ulici v Ledči nad Sázavou, je zahájen. Cena parkovací karty činí 3000,- Kč/rok. Formulář žádosti je ke stažení prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.ledecns.cz/cs/mestsky-urad/dokumenty/formulare.html, případně v tištěné podobě na oddělení majetku a investic MěÚ Ledeč nad Sázavou, III. patro, č. dveří 306. K žádosti je třeba doložit osvědčení o registraci vozidla (malý TP). Písemné žádosti o vydání parkovací karty podávejte osobně na podatelně MěÚ Ledeč nad Sázavou nebo na oddělení majetku a investic MěÚ Ledeč nad Sázavou, případně zasílejte poštou (včetně kopie malého TP) na adresu MěÚ Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Na jednu parkovací kartu lze uvést více registračních značek vozidel registrovaných na jednoho provozovatele. (Vydání registrační karty nezabezpečuje automaticky parkovací místo v příslušné zóně placeného stání). Od května 2018 jsou sjednoceny podmínky provozu placeného parkoviště na Husově náměstí a v ulici Nádražní a platnost parkovacích karet je z Husova náměstí rozšířena i na ulici Nádražní. Dále je parkovací lístek zakoupený v parkovacím automatu na Husově náměstí platný i na placeném parkovišti v ulici Nádražní a parkovací lístek zakoupený v parkovacím automatu v ulici Nádražní bude platný i na placeném parkovišti na Husově náměstí. -OdMI-

 
02.11.2018

Informace pro občany – parkovací automaty za bývalým „Domem dětí“ dočasně mimo provoz

mg bez nazvu fotonovinky mf9538

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás tímto informovat, že parkovací automaty, umístěné v části Husova náměstí, kde v posledních měsících probíhala úprava křižovatky (park za bývalým „Domem dětí“), jsou dočasně mimo provoz. Všechny ostatní parkovací automaty v přední části Husova náměstí jsou plně funkční. Děkujeme za pochopení. - OdMI -

 
01.11.2018

Dokončená rekonstrukce ulice Havlíčkova

V září letošního roku byla v  ulici Havlíčkova, v úseku od křižovatky s ul. Melechovská ke křižovatce s tzv. ul. Na Vinici, provedena rekonstrukce inženýrských sítí a s tím spojená oprava vozovky a oprava chodníků. 

 
01.11.2018

Informace pro občany

Od dnešního dne 1. 11. 2018 skončila úplná uzavírka silnice II/150 Leštinka-Pavlíkov. Práce na opravě komunikace stále probíhají, nicméně silnice je průjezdná a provoz je řízen semafory cca v úseku 1,5 km. Daný úsek komunikace je průjezdný pouze pro osobní a linkovou dopravu. Pro nákladní dopravu stále platí stávající objízdná trasa přes Habry. Vzhledem k tomu, že úsek řízený semafory je poměrně dlouhý, může docházet ke zpoždění linkové dopravy oproti platným jízdním řádům. Na žádost dopravce tedy prosíme cestující o pochopení. -OdMI-

 
31.10.2018

Rekonstrukce křižovatky na Husově náměstí

IMGP6242

Ke dni 31.10.2018 byla dle smluvního vztahu dokončena rekonstrukce křižovatky na Husově náměstí u autobusového nádraží. Do 30.11.2018 musí být ještě odstraněny drobnější vady a nedodělky, jako např. zadláždění centrální cesty v parčíku, zhutnění některých zadlážděných ploch atd.). Jednalo se o společnou akci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Města Ledeč nad Sázavou a firmy Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Rekonstrukci na základě smlouvy o dílo provedla firma STRABAG a. s., Odštěpný závod Morava, oblast Jih, Tovární 3, 620 00 Brno. Stavba bude prozatím užívána, na základě rozhodnutí odboru dopravy MÚ ve Světlé nad Sázavou ze dne 30.10.2018, v režimu předčasného užívání, což znamená, že skončí dosavadní dopravní omezení a komunikace bude plně průjezdná.   V rámci rekonstrukce byla provedena úprava tvaru křižovatky, byly opraveny chodníky a komunikace, vybudována nová dešťová kanalizace, provedena rekonstrukce stávající splaškové kanalizace a také rekonstrukce veřejného osvětlení. Do konce roku by ještě měla proběhnout úprava parčíku spočívající v osazení nového mobiliáře včetně pítka. Sadové úpravy parku a okolí jsou plánovány na jaro příštího roku. Děkujeme všem občanům města i majitelům přilehlých nemovitostí za trpělivost při rekonstrukci křižovatky, která přinesla nemalá omezení, bez kterých by však stavba nemohla být realizována.   -OdMI-

 
26.10.2018

OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY – OHŇOSTROJ V LEDČI

Při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR se Město Ledeč n. S. rozhodlo uspořádat
SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ dne 28. 10. 2018 od 19 hod,
jehož hlavním strůjcem a režisérem bude Ledečák, pan Leo Válek, který na základě svých bohatých zkušeností s realizací těchto ohnivých show a v rámci finančních možností, slibuje pro své spoluobčany nádherné zpestření tohoto slavnostního dne. Z důvodu bezpečné realizace představení jím byla zvolena, jako základna pro odpálení této světelné scenérie, lávka přes řeku Sázavu u sokolovny. Nezapomeňte si včas zabrat nejlepší místa pro nevšední zážitek. Přejme si na tento den vlídné a příznivé počasí, abychom tak mohli důstojně a s hrdostí oslavit tak významné výročí tohoto století v našem městě.
V souvislosti s uspořádáním této ohnivé show dne 28. 10. 2018 od 19 hod dále informujeme, že dojde k uzavření průchodu lávkou přes řeku Sázavu u sokolovny v době od 13:00 do 20:00 hod a k vytvoření znepřístupněného - bezpečného prostoru v okruhu minimálně 50 m. Žádáme o porozumění a vstřícnost pro tato bezpečnostní opatření. Hezký zážitek!
 
24.10.2018

Dražba bývalého sídla Finančního úřadu v Havlíčkově Brodě

Dražba bývalého sídla FÚ

Dražba bývalého sídla Finančního úřadu, Smetanovo náměstí 261, Havlíčkův Brod

 
19.10.2018

Informace ul. Ke Stínadlům

Vážení občané,
v souvislosti s množícími se dotazy ohledně špatného stavu komunikace Ke Stínadlům, tímto sdělujeme, že Město Ledeč nad Sázavou uplatnilo na provedené práce v souladu se smlouvou o dílo u firmy Poor a.s. reklamaci. Firma bohužel reklamaci odmítá. Město komunikuje s právními zástupci této firmy a trvá na odstranění závad v souladu se smlouvou. Poslední vyjádření firmy je takové, že ač stále reklamaci neuznává, opravu defektů v komunikaci provede na své náklady nejpozději do 31. 10. 2018. Pokud tak nebude učiněno, poškozená místa budou moci být opravena jinou firmou a město poté vzniklé náklady bude vymáhat po realizační firmě Poor. Děkujeme za pochopení. -OdMI-

 
18.10.2018

ÚKLID A ULOŽENÍ OŘEZANÝCH VĚTVÍ

Všichni zahrádkáři a milovníci okrasných dřevin, kteří provádí údržbu stromů a keřů musí přemýšlet o tom, kam uloží dřevní odpad. Nejlépe je vlastnit štěpkovač a vzniklé štěpky zužitkovat na svých pozemcích. Pro ty, kdo tuto možnost nemáte, jsou připraveny dvě místa k uložení větví a to: kontejner za nádražím ČSD, směrem k firmě Švema a dále prostor vedle cyklostezky, u zavřeného kamenolomu „Velká Stráň“. Ing. Břetislav Dvořák, Vedoucí OVŽP

 
 
Vysočina
banner zimak
imgp7339
Vysočina west
load