Snížení energetické náročnosti Střediska volného času Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Již na jaře 2016 schválilo Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou záměr realizace akce „Snížení energetické náročnosti Střediska volného času Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou“ a uložilo oddělení majetku a investic zajištění podkladů nutných k podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP, Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie na podporu realizace této akce. V prosinci 2016 byla žádost o dotaci podána a v červnu 2017 obdrželo Město Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 40% způsobilých výdajů projektu, které činí cca 60% celkových nákladů projektu. Finanční podpora z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Životní prostředí tedy činí bez mála 2 mil. Kč. Práce provedla firma TOMIreko, s. r. o. z Třebíče, která v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, vyhlášeného na výběr dodavatele stavebních prací, podala nabídku ekonomicky nejvýhodnější a to s cenou ve výši 5 748 523,- Kč včetně DPH a zárukou za dílo jako celek v délce 96 měsíců.  Práce byly zahájeny na podzim 2017. Nejprve byla provedena výměna výplní otvorů, následně zateplení obvodových stěn, ploché střechy, podlahy nad vytápěným prostorem, střechy a zádveří. Závěrem bylo provedeno nové barevné řešení fasády. V současné době probíhají přípravy k předání hotového díla objednateli. Věříme, že uživatelé objektu ocení úsporu energie a její pozitivní dopad finanční i ekologický.Nakonec posuďte sami, na přiložených fotografiích můžete vidět budovu před a po úpravě.

EU program ŽPMinisterstvo ZP